ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
——
17 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษยานุศิษย์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ณ ห้อง B500 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
—–
ภาพสื่อสารองค์กร : สุริยา รักษาเมือง / กรกต ซาบัณฑิต