๑.การเสริมสร้างค่านิยมของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมืองในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร/พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ (นพพล เขมนโว)

๒.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร/พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ ปญฺโญภาโส)

๓.การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน   อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี/พระมหาชาตรี  ชาครชโย (ลอดคำทุย)

๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/พระมหาเรวัฒน์ อคฺคทาโร

๕.ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร/พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย)

๖.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒/พระสุชาติ สุชาโต (สวน)

๗. บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม/พระศกลวัธน์ จิตฺตปญโญ (วงวิวงษ์)

๘.การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน/พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ)

๙.อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา/พระวิชาญ  จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง)

๑๐.การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/พระณัฐพงษ์  ณฏฺฐวํโส (สุดใจ)

๑๑.การตื่นตัวทางการเมืองของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ/Ven. Sothearith  Sum

๑๒.ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร/Novice Puthea Yon

๑๓.ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม/Ven. Chuon Nat Son