ชื่อหนังสือ : ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก
ผู้แต่ง/เรียบเรียง : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า : ๑๕๘
พิมพ์เมื่อ : มกราคม ๒๕๖๔
พิมพ์ที่ : พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 
ชื่อหนังสือ : คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ผู้แต่ง/เรียบเรียง : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า : ๑๓๖
พิมพ์เมื่อ : กันยายน ๒๕๖๓
พิมพ์ที่ : พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย