๑. พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๕-๑๑๒.

๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙.

๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2563). กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพสะท้อนข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ. ปีที่ 5 ฉบับที 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) 32-54

๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562).  การห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)195-217.

๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562). ความตายในสุนทรีสูตร: ความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสารและความรุนแรง. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ. ปีที่ 4 ฉบับที 1  (มกราคม – มิถุนายน 2562) : 42-61.

 


 

๑.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๕๙). ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 หน้า. 77-91.

๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.

๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293

๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.

๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’). วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 250-264.

๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328. 

๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒.

๙. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม): ๒๙๔-๓๐๗.

๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๑๕-๓๒๙.

๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๕๐๕-๕๑๘.

๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๑๔-๑๒๓.

๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  จากดินสู่ฟ้า นัยนา…ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562. หน้า 319-339.

๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENT วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 : 298 – 309.

๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 61 – 72

๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๒๙๔-๓๑๒.

๑๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563):  173-185

 


 

๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๘๑-๒๙๔.

๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) : ๒๕๐-๒๖๔.

๓. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๒๗๐-๒๘๔.

๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๓๗-๕๐.   

๕. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม): ๙๙-๑๑๕.

๖. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ.  (๒๕๖๑).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม): ๒๘๗-๓๐๔.

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235889/161994

๗. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562  : 73 -86

๘. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙.

๙. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๒๒-๑๔๒.

๑๐. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๙๑-๓๐๐.

๑๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๗๘-๒๙๐.

๑๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๕๖-๒๖๖.

๑๓. ประเสริฐ ธิลาว  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 44 – 60

๑๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563): 121-134