๑. การบริกหารจัดการที่ดีในการปกครองคณะสงฆ์อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระมหาชัยสิทธิ์ ชยฺสิทฺโธ (เปรียบยอดยิ่ง)]

๒. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม ราชวรมหาวิหาร [พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล)]

๓. การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการทำบุญของวัดพุน้อย  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี [พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร (แสนสุข)]

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักภาวนา ๔ ของพระสงฆ์อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [พระปลัดชัยรัตน์  ปิยสีโล (เกตุสุวรรณ์)]

๕. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรีในจังหวัดนนทบุรี [พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ (อินกอง)]

๖. บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา [พระมหาพงศ์ปณต ญาณเวที (เชื่อเย็น) ]

๗. การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี [พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ อิทฺธิปญฺโญ (กองนิมิตร)]

๘. การพัฒนาการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง [พระสมุห์อมร ปภากโร (อิ่มละออ)]

๙. การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี [พระอธิการชยุต เตชธมฺโม (สุขรรมา)]

๑๐. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสรบุรี [พระสัญญา พทฺธญาโณ (สร้อยสุวรรณ)]

๑๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระสมพล ยสชาโต (คล้ายสุบรรณ)]

๑๒. การบริหารจัดการวัดตามกิจกรรม ๕ ส. ของคณะสงฆ์อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [พระไกรมาศ ปญฺญาวชิโร (หลิมเมือง)]

๑๓. การพัฒนาเทคนิคการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต (บางหลวง)]

๑๔. การบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล (คงสิริ)]

๑๕. การพัฒนาศาสนททายาทของคณะสงฆ์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร [พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปัญฺญโญ (นันทจักร์)]

๑๖. การส่งเสริมความสมานฉันท์ตามแนวพระพุทธศานสนาสำหรับชุมชนของวัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา [พระอนพัทย์ ฐตธมฺโม (ประสพพฤกษ์)]

๑๗. การบริหารจัดการเพื่อการปลูกฝังศรัทธาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก จังหวัดชลบุรี [นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์]