๑. ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร [พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร (เเป้นกลม)]

๒. ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว [พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี (กิติวัฒนวรานนท์)]

๓. การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล)]

๔. การบริหารจัดการที่ดีในการปกครองคณะสงฆ์อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระมหาชัยสิทธิ์ ชยฺสิทโธ (เปรียบยอดยิ่ง)]

๕. ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม (ดิษฐลักษณ์)]

๖. การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [พระอธิการลำไพ นรินฺโท (ภูผา)]

๗. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระพัฒน์ธนพงศ์ สุวฑฺฒโน (ภัทรพันธุ์)]

๘. การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี [ พระจิรวัชร์ สุธมฺโม (พิชากร)]

๙. การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [พระธีรภัทร์ นาถสีโล (นาคกลั่น)]

๑๐. บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [พระศุภชัย ปญฺญาวชิโร (เปลื้องกระโทก)]