๑. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา [นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์]

๒. การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ [พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์)]

๓. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา [พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ]

๔. การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี [ร้อยเอก ไพบูลย์ สุขเจตนี]

๕. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก [ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล]