ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ | ปี ๒๕๖๒ |

๑. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี [พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต)]

๒. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พระครูขันตยาภิรักษ์ (บรรยง ปุญฺญโณ)]

๓. รูปแบบการจัดการความรู้ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี [พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย)]

๔. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม [พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย)]

๕. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี [พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต)]

๖. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี [พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ฐิติโก)]

๗. รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี [พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม)]

๘. รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ [พระจรูญ จนฺทูปโม (ชัยเจริญ)]

๙. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร [พระฉัตรชัย อธิปญฺโญ (ดวงศรี)]

๑๐. การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท [พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน)]

๑๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระปลัดโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล)]

๑๒. การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา [พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม)]

๑๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน จังหวัดราชบุรี [พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน)]

๑๗. รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี [พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา)]

๑๘. การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ [พระมหาทรงศักดิ์ ชยวฑฺฒโน (หงษ์วิลัย)]

๑๙. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี [พระมหาภูวเมศฐ์ สุขกาโม (ธีรเกียรติภัทร์)]

๒๐. การเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี [พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี (ดีรัตน์)]

๒๑. กระบวนการปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี [พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ)]

๒๒. พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต (แสงโสภณ)]

๒๓. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม [พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)]