ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ | ปี ๒๕๖๑ |

๑. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ [พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ/ยอดคำปา)]

๒. การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ หงษา/ปญฺญาวุโธ)]

๓. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี [พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ อคฺควณฺโณ)]

๔. การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระมหาปรีชา เขมนนฺโท (เหล่าทวีคุณ)]

๕. การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี [พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ สุเทโว)]

๖. รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี [พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ วิสุทฺโธ)]

๗. รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุของพระสงฆ์จังหวัดตราด [พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์ (สุทัศน์ กิตฺตินาโม)]

๘. การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร [พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ)]

๙. การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในจังหวัดกำแพงเพชร [พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร)]

๑๐. กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (มีชูนึก)]

๑๑. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี [พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร)]

๑๒. การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี [พระอธิการสมชาย ฐานธมฺโม (ธงศิลา)]

๑๓. การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [พระปลัดสุรพล นิปุโณ ( มุททารัตน์ )]

๑๔. การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม [พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม (ประเสริฐซึ้ง)]

๑๕. การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 [พระญาณกร ปุณฺณโก (ประดาห์รัช)]

๑๖. การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ [พระมหาสราวุธ สราวุโธ (แสงสี)]

๑๗. ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ [พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช)]