ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปี ๒๕๖๒ |

๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ [ธงชัย คล้ายแสง]

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดนนทบุรี [นฤมล เพ็ญสิริวรรณ]

๓. การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยระบบเทคโลโลยีสารสรเทศของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา]

๔. ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดกำแพงเพชร [พิศณุพงศ์ กล้ากสิกิจ]

๕. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย [ภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง]

๖. รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [ทัชชกร แสงทองดี]

๗. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ [พระครูนิติจันทโชติ (ธรรมนูญ จนฺทโชโต)]

๘. การนำแผนยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ [พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ จิตสทฺโธ)]

๙. พุทธสันติวิธีเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ [พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว)]

๑๐. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร [พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล)]

๑๑. รูปแบบกสนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค ๔.๐ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย [ฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา]

๑๒. การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ [รัตติยา เหนืออำนาจ]

๑๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร]

๑๔. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตววษที่ ๒๑ ของผู้บริหารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [สมบัติ นามบุรี]

๑๕. การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับควพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิงห์คำ มณีจันสุข]

๑๖. การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการเกษตร [สุภัทรชัย สีสะใบ]