ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ | ปี ๒๕๖๐ |

๑. การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ [พระครูใบฏีกาสุวินท์ สุวิชาโน]

๒. รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี [พระครูโสภิตสัทธาธรรม (สังวาลย์ จนฺทโสภโณ)]

๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ [พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม)]

๔. การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี [พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท สุวณฺโณ)]

๕. รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ [พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก/มกรางกูร)]

๖. การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี [พระครูวินัยธรประเสริฐ อาสโภ (รักษ์วงคณา)]

๗. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม [พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ (สุขสมกิจ)]

๘. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี [พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต)]

๙. การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี [พระจิตศิลป์ เหมรํสี (อภิรักษ์มนตรี)]

๑๐. การพัฒนาทุนมนุษย์ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระยอง [พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส (เคนดี)]

๑๑. การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร [พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)]

๑๒. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี [พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค)]