ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ | ปี ๒๕๕๙ |

๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร [พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร)]

๒. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา [พระครูปลัดสำรวย สิริสาโร (ช่างกระโทก)]

๓. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ [พระครูอุเทศสุตาภรณ์ (บริบูรณ์ ปริปุณฺโณ/พุฒศิริ)]

๔. การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี [พระครูปลัดสราวุธ  (กลิ่นสุคนธ์)]

๕. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท [พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร (ยิ้มกรุง)]

๖. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม [พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก]

๗. ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ [พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ)]

๘. พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี [พระครูชลธารคุณากร (ปฏิพล ถาวโร)]

๙. กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี [พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)]

๑๐. การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี [พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค)]

๑๑. การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง [พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (วินา นนฺทิโย/อินทร์อยู่)]

๑๒. การพัฒนาการตั้งทุนและเพิ่มทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี [พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ)]

๑๓. การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง [พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ/เกษรศิริ)]

๑๔. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี [พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ จนฺทโชโต/เรืองศรี)]

๑๕. ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี [พระอธิการจาลึก สญฺญโต (เย็นสำราญ)]

๑๖. การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ [พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว)]

๑๗. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี [พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)]

๑๘. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก [พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (วิ.) (มนินท์ จนฺทโก)]