ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |

๑. การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม [นายรินทอง แก้วทุม]

๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [นายสุขอุษา นุ่นทอง]

๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง [นางศิริพร ไชยชนะ]

๔. รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม [นาวาตรีธนยศ ชวะนิตย์]

๕. การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร [พันตำรวจโท วสันต์ ปานสังข์]

๖. การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน [นายนพดณ ปัญญาวีรทัต]

๗. การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ [นายประพันธ์ศักดิ์ สุขสอาด]

๘. การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ [นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง]

๙. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ [นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง]

๑๐. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี [นายถนัด ไชยพันธ์]

๑๑. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [นางสาวดลนพร วราโพธิ์]

๑๒. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [นายทักษิณ ประชามอญ]

๑๓. การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร [พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (เตชธโร)]

๑๔. การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นายสิงห์คำ มณีจันสุข]