ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปี ๒๕๕๙ |

๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน [ร้อยตำรวจโทไกรวิน ไชยวรรณ]

๒. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ [อัจฉรา ปิยวิทยชาติ]

๓. ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น [ปรมต บรรบวร]

๔. พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย)]

๕. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ในยุคโลกาภิวัตน์ ตามหลักพุทธธรรม [พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค)]

๖. รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง [พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)]

๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ [พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)]

๘. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง [พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวเมธี)]

๙. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา [พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ (คุนาพันธ์)]

๑๐. พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี [นายไพบูลย์ สายด้วง]

๑๑. ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี [นายสุวัฏ สอนจันทร์]

๑๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [นางสาวณัฏยาณี บุญทองคำ]

๑๓. รูปแบบการทำงานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [นายวรพล วรสุวรรณโรจน์]

๑๔. กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง [นางสาวปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์]

๑๕. การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี [เจ้าอธิการ พิชิตศักดิ์ สุภาจาโร (จีบสันเทียะ)]

๑๖. การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ [นายวันเฉลิม จันทรากุล]

๑๗. การบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองวิถีพุทธเพื่อความยั่งยืน [พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์)]

๑๘. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย [พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)]

๑๙. รูปแบบการบริหารจัดการน้ำตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร [นายอำพล ปุญญา]

๒๐. รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน [นางอภิสรา จ่ายเจริญ]

๒๑. การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำมุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม [นางสาวดวงใจ ปินตามูล]

๒๒. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ [นายชนะยุทธ เกตุอยู่]

๒๓. การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน [นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล]

๒๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง [พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)]

๒๕. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง [พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ)]

๒๖. การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก [นายดอนล่าร์ เสนา]

๒๗. การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน [วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์]

๒๘. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ [นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ]

๒๙. การพัฒนาภาวะผู้นำในการสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการของกระทรวงแรงงาน [นางวรรณกานต์ ขาวลาภ]

๓๐. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก]

๓๑. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรที่พึงประสงค์กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม [นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ]

๓๒. การบรูณาการหลักธรรมเพื่อพัฒฯาภาวะผู้นำทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร [ประจักษ์ ขุราษี]

๓๓. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง [พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)]