ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย/Prof.Dr.Maj.Gen. Naiyana Ketvichai

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศ.ดร.พลตรี นัยนา

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย/Prof.Dr.Maj.Gen. Naiyana Ketvichai

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

 

๑. ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
  สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๒. ประวัติการศึกษา     

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
น.บ. (กฎหมาย) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัญฑิตไทย ๒๕๒๘ เนติบัณฑิตยสภา
ร.ม. (การปกครอง) ๒๕๒๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายมหาชน) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รปด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

          ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี      

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
ปรัชญากฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักกฎหมายสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การปกครองท้องถิ่นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
สัมมนาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดองค์การ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  กฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
การบริหารองค์กรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

          ๔.๑ งานวิจัย

-การวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ๕ ส. ของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

          ๔.๒ บทความทางวิชาการ

-นัยนา เกิดวิชัย.การพัฒนาทุนทางสังคมของตำรวจไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา_2555ปีที่ 7 ฉ.18 (มกราคม-เมษายน 2555), หน้า 27-40

๔.๓ หนังสือ/ตำรา

-ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย.กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2549.

 

 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Comments