ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์,Prof.Dr.Grit Permtanjit

S__4063237

ประวัติส่วนตัวและการทำงาน

  1. ประวัติส่วนตัว

๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด            ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑

๑.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา
๑.๒.๑ Ph.D. (Political Economy) ๒๕๒๔ University of Pennsylvania
๑.๒.๒ M.C.P. (Master of City Planning ๒๕๒๑ University of Pennsylvania
๑.๒.๓ M.Sc. (Human Settlement Planning & Development) ๒๕๒๐ Asian Institute of Technology
๑.๒.๔ สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต) ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

  1. ประวัติการทำงาน

๒.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

๒.๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

๒.๓ ตำแหน่งอื่น ๆ

๒.๓.๑ ประธานสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘)

๒.๓.๒ กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาชุมชนเมือง คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน)

๒.๓.๓ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภูเก็ต ลำพูน และอุดรธานี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๑ ตามลำดับ

๒.๓.๔ กรรมการสภาวิทยาลัยราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

๒.๔ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙

๒.๕ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๖ วิทยากรบรรยาย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นระดับสูง และหลักสูตรนายอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

๒.๗ วิทยากรบรรยาย หลักสูตรผู้กำกับการตำรวจ และหลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ กรมตำรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

๒.๘ ผู้อำนวยการฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างประเทศ หลักการจัดการการเงินของชุมชนเมือง ร่วมกับธนาคารโลกและหน่วยชุมชนมนุษย์กับประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘

 

  1. เกียรติประวัติทางการศึกษาและกิจกรรม

๓.๑ ๒๕๑๐-๑๑       ทุนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิส (AMERICAN FIELD SERVICE)

๓.๒ ๒๕๑๗             เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัย และรางวัลนักกีฬาดีเยี่ยมมหาวิทยาลัยศิลปากร

๓.๓ ๒๕๑๙-๒๐       ทุนรัฐบาลแคนนาดา เพื่อการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

๓.๔ ๒๕๒๐-๒๔       ทุนรัฐบาลไทย เพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ

๓.๕ ๒๕๒๓             ชนะเลิศฟันดาบสากล ที่เมืองเยอรมันทาวน์ สหรัฐฯ

๓.๖ ๒๕๒๒-๒๓       เลขาธิการสมาคมไทยสัมมนาในสหรัฐฯ

 

  1. วิชาที่บรรยาย

๔.๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๕๙

๔.๑.๑ นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

๔.๑.๒ สัมมนาการบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

๔.๑.๓ การเมืองและนโยบายสาธารณะของชุมชนเมือง

๔.๑.๔ การบริหารการพัฒนา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ

๔.๑.๕ ระบบเศรษฐกิจของไทย

๔.๑.๖ การจัดการเชิงกลยุทธ์

๔.๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.๒.๑ การบริหารการพัฒนา

๔.๒.๒ นโยบายศาสตร์

๔.๒.๓ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์

 

  1. ผลงานวิชาการ

๕.๑ งานวิจัย

๕.๑.๑ “อุบัติเหตุจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ” เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อันดับที่ ๘๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๖

๕.๑.๒ “การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘” ร่วมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนาคม ๒๕๒๘ (ระยะเวลา ๓ เดือน)

๕.๑.๓ “พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคและการพัฒนาการแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย” ร่วมกับ ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๙ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน)

๕.๑.๔ “ปัญหา ศักยภาพ และแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาชนบท (การศึกษาวิจัยปรับปรุงสายงานสาธารณสุข และสายงานประถมศึกษา) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ ปรียากร เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรรมการข้าราชการพลเรือน มกราคม ๒๕๓๐ (ระยะเวลา ๖ เดือนครึ่ง)

๕.๑.๕ “บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี” เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีนาคม ๒๕๓๐ (ระยะเวลา ๙ เดือน)

๕.๑.๖ “การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย” เสนอต่อมูลนิธิ
อีแบรท สตีฟตุ้ง ประเทศเยอรมัน ๒๕๓๑ – ๓๒

๕.๑.๗ “การศึกษาด้านรูปแบบขององค์กร การจัดองค์กร และการจัดการภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เสนอต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ธันวาคม ๒๕๓๕ (ปรับปรุงและส่งใหม่ เมื่อพฤษภาคม ๒๕๓๖)

๕.๑.๘ “การศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประสานการพัฒนาเมือง (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย) : Final Report, Area 5 : Development Coordination between Bangkok and its Suburbs; part 2 : Laws, Regulations, and Institutions in Urban Development submitted to National Economic and Social Development Board under the auspices of Thailand Development Research Institute Foundation.

๕.๑.๙ Laws, Regulations, and Institutions in Urban Development : Final Report Areas 5 : Development Coordination between Bangkok and its Suburbs, Part 2. Bangkok : Thailand Development Research Institute Foundation, ๒๕๓๖.

๕.๑.๑๐ การแสดงหาแนวทางในการจัดตั้งรัฐสวัสดิการในประเทศไทย, เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๒.

๕.๒ ตำราและหนังสือวิชาการ

๕.๒.๑ “การบริหารโครงการของไทย” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ ๑๕ สาขาวิชา วิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๕.๒.๒ “ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง” กรุงเทพฯ : บริษัทครีเอตีฟ พับลิชชิ่ง พ.ศ. ๒๕๓๖

๕.๒.๓ หนังสือรวบรวมบทความ การแสวงหาแนวทางการบริหารการพัฒนาภายใต้ทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมือง, กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๕.๒.๔ แนวทางการบริหารภายใต้กระบวนทัศน์วิถีพุทธ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

๕.๒.๕ นโยบายศาสตร์ การบริหารภายใต้ภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่ หลักการและแนวทางการบริหารวิถีพุทธ, เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อพิมพ์เผยแพร่)

๕.๓ บทความวิชาการ

๕.๓.๑ “บรรษัทประเทศไทย” ของ นายบุญชู โรจนเสถียร กับ แผนงานปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลก” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาไทย ในสหรัฐฯ ณ North Western University, Evanston, Illinois จัดโดยสมาคมไทยสัมมนาในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๒๓ ได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าว “มิตรไทย” ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๔

๕.๓.๒ “ปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศไทย” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ณ เมือง Mont Clair New Jersey เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสอ “ไทยมองไทย” สำนักพิมพ์เคล็ดไทย

๕.๓.๓ “National Urbanization Policy in Thailand : Some Anti-theses to current Spatial Development Strategy” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “National Development : Towards Action for Rural Urban Integration in Developing Countries” ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A.I.T.) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕

๕.๓.๔ “อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย” ใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ) ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ๒๕๒๘

๕.๓.๕ “พัฒนาการของกลวิธีการพัฒนาภายใต้แนวความคิดความจำเป็นพื้นฐานในประชาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ.” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑-๓ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๒๘ หน้า ๑๗๕-๒๐๕ (๒๙ หน้า) และได้รับการตีพิมพ์ใน สาธารณสุขปริทัศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๒๘ หน้า ๑๒-๓๒ และ วารสารวิชาการ สภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๙

๕.๓.๖ “สถานภาพ ปัญหา และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในกระบวนการบริหารการพัฒนาในบริบทสากลและในประเทศไทย” ใน วิระตา สมสวัสดิ์ (บรรณาธิการ) รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับสังคมไทย โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์ ๒๕๒๘

๕.๓.๗ “การศึกษาเชิงสถาบันของความพร้อมในการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดราชบุรี, รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๙ หน้า ๔๗-๘๐

๕.๓.๘ “Welfare State, Welfare Society, or Populism : A Three Crossroads for Public Choice in Thailand,” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ 23rd General Assembly and Conference under the Auspices of EROPA 2011, Eastern Regional Organization for Public Administration, Bangkok Thailand.

๕.๔ การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ

๕.๔.๑ เป็นผู้ร่วมอภิปราย (Panelist) หนึ่งใน ๔ คน ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community” จัดร่วมกันโดยสถานทูต แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕.๔.๒ เป็นผู้พูดสำคัญ (Key note speaker) ใน “The 3rd International Forum on Inclegenous Management Practices” ก่อนสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว

๕.๕ งานที่ปรึกษาและการวางแผนวิเคราะห์โครงการ

๕.๕.๑ ที่ปรึกษา บริษัท True Connect, Ltd., ๒๕๕๗-๕๘

๕.๕.๒ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทิพย์แสง, ๒๕๔๘-๕๓

๕.๕.๓ ที่ปรึกษา บริษัท P.C. Food Industries Co., Ltd., ๒๕๓๔-๓๖

๕.๕.๔ การวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ “Poy Tung Chatet Resort” ในจังหวัดเชียงราย, ๒๕๓๔-๓๕

๕.๕.๕ การวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ “บางปะกงธานี : คอนโดมิเนียมและคลับเฮ้าส์” จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๒๕๓๔-๓๕

๕.๕.๖ การวิเคราะห์และออกแบบโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม และรีสอร์ท เนินวงษ์ จังหวัดจันทบุรี, ๒๕๓๓

๕.๕.๗ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และออกแบบผังแม่บทของโครงการสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์ รีสอร์ท และสวนเกษตรของ คุณชาตรี โสภณพานิช ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี, ๒๕๓๑-๓๒

๕.๕.๘ การวางแผนและออกแบบเบื้องต้นสนามกอล์ฟศรีราชาอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๒๕๓๒

๕.๕.๙ การวางแผนแม่บทและแผนการใช้ที่ดินของสนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต เพื่อให้เป็นสนามบินนานาชาติของการท่าอากาศยานภายใต้ความร่วมมือกับ Louis Berger International, Inc. และ Index International Group, ๒๕๓๓

๕.๕.๑๐  ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เขิงสถาบันของโครงการวางแผนการบริหารทรัพยากรชายฝั่งทะเลของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ USAID, ๒๓๕๑

๕.๕.๑๑  ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโครงการปรับโครงสร้างการตลาดของพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, บริษัท พันธ์ทิพย์อาเขต จำกัด, ๒๕๓๐

๕.๕.๑๒  ที่ปรึกษาเชิงสถาบันเพื่อประเมินผลและขยายผลโครงการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับคณะทำงานของ ADAB จากประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๓๒

 

Comments