รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี/Dr.Aphinant Jantanee Ph.D.

16

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

associate professor.Dr.Aphinant Jantanee

การศึกษา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก 2531
Ph.D. (Management) Adamson University , Philippine 2544
Cert. ISO 9001 and TQM , Univerisity of Nortthumbria and Newcastle , UK 2540

Comments