ดร.บุษกร วัฒนบุตร/Dr.Busakorn Watthanabut, Ph.D.

13932783_241905296208645_2022582751874431278_n

                                  ประวัติและผลงาน                       

ดร.บุษกร วัฒนบุตร / Dr.Busakorn Watthanabut Ph.D.

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา;เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B.A. [Philosophy & Religious,2nd class Honor] Kasetsart University,Bangkok Thailand

นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Bachelor of Laws [LL.B.] Sukhothai Thammathirat Open University,Thailand

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

M.S.[Human Resource Development] National Institute of Development Administration [NIDA], Thailand.

รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

DPA. [Public Administration] Valaya Alongkorn Rajabhat Univerisity, Thailand

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ              บุษกร  วัฒนบุตร

วัน/เดือน/ปีเกิด  10 มีนาคม 2516

ที่อยู่               978/179 หมู่บ้านมัณฑนารังสิต 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์          081-8462288 , 029742973

E-mail           aiey2516@yahoo.com

ภูมิลำเนา         126 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา  18270

 

การศึกษา

พ.ศ.2534        มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2537        ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2540        พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พ.ศ.2548        นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2555        รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2540 – 2542        อาจารย์ประจำแผนกบุคคลโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ( ช่างกลสยาม )

พ.ศ.2541 – 2542        คณะทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฏร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2542 – 2547        หัวหน้างานแผนกบุคคล/วิทยากรฝึกอบรมพนักงาน         บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด ( มหาชน )

พ.ศ.2547 – 2548        ผู้เชี่ยวชาญงานบุคคล/วิทยากรฝึกอบรมพนักงาน       บริษัท ไอทีวี  จำกัด ( มหาชน )

พ.ศ.2548 – 2551        ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ /วิทยากรฝึกอบรมพนักงาน บริษัท วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

พ.ศ.2551 – 2555        กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา  บริษัท ออโตเมชั่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พ.ศ.2554 – 2555        อาจารย์พิเศษประจำสาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2555 – 2557        อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน      เลขานุการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

 • บุษกร เจริญจิตร์ ( วัฒนบุตร ). ( 2540 ) . การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทแคนนอน ไฮเทค ( ประเทศไทย ) จำกัด.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า). กรุงเทพมหานคร.

งานวิจัย

 1. บุษกร วัฒนบุตร และชัชวาล แอร่มหล้า. ( 2555 ) . นโยบายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนล่าง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง .ราชบุรี.
 2. ดร.บุษกร วัฒนบุตร และดร. วินัย ชุ่มชื่น  . ( 2556 ) . การทุจริตการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง . มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. ราชบุรี.
 3. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม , พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ (สุขเหลือง) ,ดร. บุษกร วัฒนบุตร.  (2557) . การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).พระนครศรีอยุธยา
 1. บุษกร วัฒนบุตร . ( 2557 ) . การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 1. บุษกร วัฒนบุตร,ดร.,พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์, นนทบุรี : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด ,๒๕๕๖.

 

หนังสือ         

1. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ . นนทบุรี : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด ,๒๕๕๘. 

 

บทความทางวิชาการ

          International Conference

 1. Busakorn Watthanabut, Dr. “The Human capital development in Buddhist way for preparing of Southeast ASEAN Nations community” , Program of The 9th NRCT – ICSSR Joint Seminar on “Social Science Challenges for Thailand and India”  at  Bangkok Convention Centre, Centara Grand, Central World, Bangkok, Thailand.  Organized by the National Research Council of Thailand (NRCT)  in Collaboration with Indian Council of Social Science Research (ICSSR) , 19th – 20th August 2015 : 45-46.
 1. Busakorn Watthanabut, Dr. “Human resource development for How to touch Panya in Buddhism” , Program of The 2nd National and International Conference on Administration and Management at KU Home, Bangkok, Thailand. Organized by Political Science Association of Kasetsart University , 29th January  2016 : 56-62.
 1. Busakorn Watthanabut, Dr. “Happy workplace according by Buddhist way” , Program of The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD) at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage (VRU), South East Asian Ministers of Education Organization Office (SEAMEO) and the National Innovation Agency (NIA), Pathumthanee, Thailand., February 25-26, 2016 : 202-207.
 1. Busakorn Watthanabut, Dr. “Reconciliation Management according by Five Precepts” , NIC 2016 : The 3 rd. National and 1 st International Conferences 2016 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University ,Khonkean Campus, Thailand., March 28, 2016 : 47.
 1. Busakorn Watthanabut, Dr. “Buddhist integration for Organizational Management to strengthening health and learning for Thai society”, International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2016) May 10-12, 2016, Osaka, Japan at 5-3-51 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City, 530-0005 Japan.
 2. Dr.Busakorn Watthanabut, (Co-writer). joined to present the article “Organization Management for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based” on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London
 3. Busakorn Watthanabut. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0
 4. Busakorn Watthanabut. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.

 

 บทความในการประชุมระดับชาติ

 

 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แบบคนเก่งคนดีในศตวรรษที่ ๒๑” . การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย”(Globalization, Regionalization, and Localization : Implications for Thai Society) , วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 , โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ๑๐๖.

 

บทความในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 

1. สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ (สุขเหลือง),ดร. , บุษกร  วัฒนบุตร ,ดร..การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2557 , วารสารราย 6 เดือน : 1-21.

2. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร. “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.( เมษายน 2558) : 24-38.

3. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต” . วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 , มกราคม – เมษายน 2558. ( 2558 ) : 65-77.

4. บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.  “ภูฏาน” . วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 , มกราคม – เมษายน 2558 ( ฉบับพิเศษ ). ( 2558 ) : 65-77. 

5.บุษกร  วัฒนบุตร,ดร.ผศ. “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 77-85.

บทความในวารสาร

 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “การบริหารงานสร้างสรรค์” . สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2556 (เอกสารงานรับปริญญามจร. 12 พ.ค. 2556): ๕๐๗-๕๒๐.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “องค์กรหัวใจสีขาว” , 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(2556) : ๒๐๐-๒๑๑.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “Book review หัวใจสีขาว” . วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 , พฤษภาคม  – สิงหาคม  ( 2556 ) : ๑๙๓-๒๐๕.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “จริต ๖ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์” . วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่๑  , มกราคม  – เมษายน  ( 2556 ) : ๑๘๑-๑๙๘.
 • พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ (สุขเหลือง) ,ดร., บุษกร วัฒนบุตร ,ดร., วันชัย สุขตาม, ดร., รัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการจากตะวันตกสู่อ้อมอกพระพุทธศาสนา. , 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(2556) : ๑๓๗-๑๕๗.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “พุทธบูรณาการเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แบบคนเก่งคนดีภายใต้สังคมอาเซียน” . วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม. (23- 24 กรกฎาคม 2557)  : ๓๒๔-๓๓๘.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้” . วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 , (ตุลาคม 2556  – กันยายน 2557). : ๑๑๓-๑๒๖.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “Book review ฉลาดได้อีก” , วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2557  , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2557 ) : ๒๒๘-๒๓๒.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ” . วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ ๔๑  ฉบับที่ ๑ .( มกราคม  – มิถุนายน  ๒๕๕๘) : ๓๕-๔๘.
 • บุษกร วัฒนบุตร,ดร. “พุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประชาคมอาเซียน” . วารสารมหาจุฬาวิชาการ , ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ : เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๘  : ๔๙๕-๕๐๙.

  การคุมงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

งานสอน

 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๑/๒๕๕๔
ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๑/๒๕๕๔
ปริญญาตรี การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา ฤดูร้อน/๒๕๕๔
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๑/๒๕๕๕
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท การจัดการโครงการชั้นสูง ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา ฤดูร้อน/๒๕๕๖
ปริญญาโท ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ฤดูร้อน/๒๕๕๖
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาเอก ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท สัมมนาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์กร ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ฤดูร้อน/๒๕๕๗
ปริญญาตรี การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา ฤดูร้อน/๒๕๕๗

 

การฝึกอบรมทางวิชาการ

 1. TQF การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. Academic Writing
 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ

 

การฝึกอบรมทางการบริหาร

 • ISO 14001 : Introduction Course . 30 กันยายน 2543
 • นักบริหารบุคคลรุ่นใหม่. ชมรมบริหารบุคคลรังสิต. 3 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2543
 • Quality Management System ISO/TS 16949 : 2002 Course . 19,28 มิถุนายน 2546
 • การจัดการงานบุคคลชั้นสูง รุ่นที่ 25 . กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. 13-15,27-29 ตุลาคม , 10-12,24-26,30 พฤศจิกายน, 1-2 ธันวาคม 2548
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร , บริษัท ปิ่นทอง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด , 21-22 กุมภาพันธ์ 2549
 • Wage , Salary Payment and Adjustment Solutions. Waso Training Center , 27 มิถุนายน 2549
 • การบัญชี SMEs : เทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ , มหาวิทยาลัยสยามและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 9 เมษายน 2551
 • The Manager No 59 , Management and Psychology Institute , 5 มกราคม – 30 มีนาคม 2550 ( ได้รับวุฒิบัตรศิษย์ดีเด่นขยันเรียนตลอดหลักสูตร )
 • โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 28 เมษายน – 17 มิถุนายน 2550
 • ศึกษาหลักสูตร “ สถิติสำหรับงาน Production” ณ The Association for Overseas Technical Scholarship ( AOTS ) Tokyo ประเทศญี่ปุ่น , 24 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2552
 • Financial Positioning SMEs for Efficient Enterprises , มูลนิธิซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย , 6,8,13,15 กรกฎาคม 2553
 • ศึกษาหลักสูตร “ การวางแผนการผลิตและการลดต้นทุน” ณ The Association for Overseas Technical Scholarship ( AOTS ) OSAKA ประเทศญี่ปุ่น , 30 สิงหาคม – 15 กันยายน 2553

 

การศึกษาดูงาน

 

 1. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน , 21 มกราคม 2553
 2. ศึกษาดูงาน ณ Lee Kuan Yew school of public policy : Nation University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ , 13 ธันวาคม 2553
 3. ศึกษาดูงาน ณ Moscow State Regional University ประเทศรัสเซีย , 4 -9พฤษภาคม 2554
 4. ศึกษาดูงาน ณ THUY LOI University กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม , 9-14 มกราคม 2555
 5. ศึกษาดูงาน ณ Samsung D’light กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ , 2-6 เมษายน 2557
 6. ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาท้องถิ่น รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย , 23-31 ตุลาคม 2557

เกียรติบัตร

 1. โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ผู้ซึ่งมีความประพฤติดีและเรียนดี ,  6      มีนาคม 2527
 2. โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ผู้ซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรและมีผลเรียนดี ,  9  สิงหาคม  2527
 3. โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ผู้ซึ่งมีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น ,  23  กรกฏาคม  2530
 4.  โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ผู้ซึ่งมีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ,  23  กรกฏาคม  2530
 5. Management and Psychology Institute. ศิษย์ดีเด่นขยันเรียนตลอดหลักสูตร.    , 1 เมษายน 2550

 

ความรู้และความสามารถ

 1. วิทยากรฝึกอบรม
 2. ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร เช่น จิตวิทยาองค์กร พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น
 1. ด้านการจัดทำมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 2. วางแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชี่ยวชาญในการสอน การบรรยาย การฝึกอบรม
 1. มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 4. กรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 5. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Comments