ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์/ Asst.Prof.Dr.Anuwat Krasang

S__4743331

ประวัติการศึกษา
: นักธรรม ชั้นเอก
: เปรียญธรรม 3 ประโยค
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
: พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 2
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
: ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
1) หนังสือ
(1.1) อนุวัต  กระสังข์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
(1.2) อนุวัต  กระสังข์. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
(1.3) อนุวัต  กระสังข์. พื้นฐานรัฐประศานศาสตร์. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
(1.4) อนุวัต  กระสังข์. พุทธนวัตกรรม 1 ทศวรรษ. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
(1.5) อนุวัต  กระสังข์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
(1.6) อนุวัต  กระสังข์. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร. พระนครศรอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.

2) เอกสารประกอบการสอน
(2.1) อนุวัต  กระสังข์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
(2.2) อนุวัต  กระสังข์. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.

3) งานวิจัย
(3.1) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2555
(3.2) งานวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557
(3.3) งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557
(3.4) งานวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2558
(3.5) งานวิจัยเรื่อง “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2559
(3.6) งานวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2560
(3.7) งานวิจัยเรื่อง  “โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2560

4) บทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(4.1) อนุวัต  กระสังข์. “ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม  2557) : 26-38 #TCI 1
(4.2) อนุวัต  กระสังข์. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558) : 101-115 #TCI 1
(4.3) อนุวัต  กระสังข์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) : 241-259 #TCI 1
(4.4) อนุวัต  กระสังข์. “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558) #TCI 1
(4.5) อนุวัต  กระสังข์. “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ)”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) : 263-277 #TCI 1
(4.6) อนุวัต  กระสังข์. “ย้อนรอยความเชื่อ : พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูป สู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา”. วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559) : 67-77. #TCI 2
(4.7) อนุวัต  กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 99-108 #TCI 2
(4.8) อนุวัต  กระสังข์. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน”. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่23 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : 125-144 #TCI 1
(4.9) อนุวัต กระสังข์. “การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย”. วารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 188-198. #TCI 2
(4.10) อนุวัต กระสังข์. “ทฤษฎีภาวะผู้นำใฝ่บริการ: ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคต”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560): 112-126. #TCI 1
(4.11) อนุวัต กระสังข์. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 29-42. #TCI 1
(4.12) อนุวัต กระสังข์. “ความศรัทธา: มหาสถูปบุโรพุทโธสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา“. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 : 159-172. #TCI 1
(4.13) อนุวัต กระสังข์. “แรงจูงใจ: พลังพลักดันสู่ความสำเร็จ“. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 : 173-186. #TCI 1
(4.14) อนุวัต กระสังข์. “การพัฒนาคุณการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561): 86-98. #TCI 1
(4.15) อนุวัต กระสังข์. “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562): 13-26. #TCI 1

 5) ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
(5.1) Anuwat krasang. “Senior Citizen Well Being Administration”. International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017. (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia
(5.2) Anuwat krasang. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand”. Journal of Modern Education Review (USA).  (No. 9 Vol. 4  August 2017) : 698–702
(5.3) Anuwat krasang., “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand“. Journal of Management Science (USA).  DOI: 10.34038/jms; April 2019   ISSN Print:2642-7885 ISSN Online:2642-7907
————————-
กิจกรรม/ฝึกอบรม
1) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 -2559
2) วิทยากรอบรมบุคลากรสายวิชาการ “การเขียนบทความทางวิชาการ” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ มจร.นวบ.พิจิตร
3) ฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4) ฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5) วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

————————-

คณะกรรมการ/หน่วยงาน
1) คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มจร ชุดที่ 23 พ.ศ. 2561-2563
2) คณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
3) ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านร่มรื่น กรีนพาร์ค (ต่างระดับบางปะอิน)
————————-
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ( SK park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3) ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
4) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
5) องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
7) ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเทศลาว 2554
8) ศึกษาดูงานการบริหารองค์กรภาครัฐ ประเทศพม่า  2555
9) ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา 2556
10) ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย 2557
11) ศึกษาดูงานการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ประเทศลาว 2558
12) ศึกษาดูงานการบริหารองค์กรภาครัฐ ประเทศมาเลเซีย 2560
13) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐ ประเทศสิงคโปร์ 2561