พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. IPhrakru Vimolsuwannakorn, Dr.

1628008240286

พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร.

 • คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

 

 • การศึกษา

 

 • ผลงานวิจัย

 

 • ผลงานทางวิชาการ

 

 • วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
  1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
  2. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร]
  3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [เกียรติบัตร]
  4. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
  5. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
  6. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
  7. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
  8. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ [เกียรติบัตร]
  9. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชยมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [เกียรติบัตร]
  10. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
  11. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [เกียรติบัตร]
  16. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
  17.
  18.
  19.
  20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments