ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

555

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

๑. บรรจบ บรรณรุจิและคณะ. (๒๕๖๑). ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของสามเณร ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑. pp. 194-206 https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzEyNDkz

๒. บรรจบ บรรณรุจิ, จินดามาศ ทินกร, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๖๐). การประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  ปีที่ ๕  ฉบับพิเศษ : ๓๓๖-๓๔๗.

๓. บรรจบ บรรณรุจิ, สมเกียรติ สำลีพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์.(๒๕๖๐).แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ : ๔๔๓-๔๕๖.

๔. บรรจบ บรรณรุจิ, รังษิยา อุ่นใจ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการจัดการความขัดแย้งกรณีรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหารตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๘๕.

๕. บรรจบ บรรณรุจิ, ชัยยศ อินทแสน, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการเสริมสร้างสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๙๙-๓๑๑.

๖. บรรจบ บรรณรุจิ, ศาริณีย์ ศรีบุญเพ็ง, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. บทบาทการเสริมสร้างสังคมสันติสุขของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๓๑๒-๓๒๓.

๗. บรรจบ บรรณรุจิ, เสน่ห์ สีกาวี. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๘-๒๘๙.

๘. บรรจบ บรรณรุจิ, สุธาเนศ เพชรโปรี. ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๖๐-๗๒.

๙. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๘). สติและแบบประเมินสติ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ : ๑๘๔-๑๙๗.

Comments