องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ (เว็บไซด์ กองวิชาการ มจร) ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์      

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต

12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี

12 กุมภาพันธ์ 2562 ____________________ โครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของหลักสูตร ร่วมเข้าโครงการ

สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร

1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  (ป.ตรี)  (ป.โท)  (ป.เอก) 2. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  (ป.ตรี)  (ป.โท)  (ป.เอก) 3. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (ป.ตรี)  (ป.โท)  (ป.เอก)

เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร 2.คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รัผิดชอบหลักสูตร 3.สัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 5.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร