คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

๑.๑.๗-๑ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๗-๒ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๗-๓ ผลงานทางวิชาการ ๑.๑.๗-๔ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

๑.๑.๕-๑ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๕-๒ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๕-๓ ผลงานทางวิชาการฯ

ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ดร.ประเสริฐ ธิลาว

๑.๑.๓-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ๑.๑.๓-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.๑.๓-๓ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๓-๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

SAR พธ.ม. 61

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6

จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ำหนัก ๐.๒๐ มีจำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ลำดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต และคณะ (๒๕๖๒) ภาวะผู้นำในการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓INC๒๐๑๙MCU NAN ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกี่ยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒ พระครูพิพัฒน์ศาสนากิจจาทร และคณะ (๒๕๖๑). Project Based Learning : ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒INC๒๐๑๘MCU NAN ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกี่ยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ๓ พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย […]