ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปศ.) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปศ.)  ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กจพ.)  ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รปศ.)  ผศ.ดร.ธัชนันทร์ อิสรเดช ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รปศ.)   ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (กจพ.)     ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี เลขานุการบัณฑิตศึกษา  ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการบัณฑิตศึกษา