17 กรกฎาคม 2563 ประชุมประจำเดือนคณะสังคมศาสตร์

ประชุมบุคลากรประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

16 กรกฎาคม 2563 พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารจกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 (ป.บส.) จังหวัดปทุมธานี ……… วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รุ่นที่1 ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ, พระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 1 กล่าวต้อนรับนักศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระราชนันทมุนี (เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี) พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองออธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี …. ขอบคุณภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต ข่าว: สื่อสารองค์กร [ข่าวเด่นเย็นนี้] พระพรหมบัณฑิต บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง […]

11 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม รป.ม. และ ร.ม.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ 13 และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาท พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารหลักสูตร” สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ คือ เพื่อแนะนำแนวทางวิธีปฏิบัติให้กับนิสิต และให้นิสิตได้เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษา และเพื่อให้นิสิตได้สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ จำนวน […]

3 กรกฎาคม 2563 เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เข้าพรรษา วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

บวชใจอธิษฐานบารมี ลดละเลิกเหล้า ตลอดพรรษา จ.สมุทรสงคราม . 3 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต (ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) ร่วมเป็นภาคีเครือในกิจกรรม ใจสะอาด กายเป็นสุข บวชใจ อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษานี้ 2563 (กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “#พลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง : #การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ของคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย/ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว/ พระมหานิกร ฐานุิตฺโร นักวิจัย) งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ร่วมกับ […]

29 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมการศึกษา

ปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ ป.โท กจพ 13 —– 🍭หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.โท กจพ) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563🍭 ⏰วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45-15.30 น..⏰ ➡️ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ B508-509 อาคารเรียนรวมโซนบี มจร วังน้อย⬅️ ภาพเพิ่มเติม http://gps.mcu.ac.th/?p=14021   02-14-131-141  

นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย

นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 1.พระราชวัลภาจารย์ 2.พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ 3.พรครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ 4.พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์) 5.พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร 6.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 1.มคอ.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒.๑ ตารางเปรียบเทียบแบบ 1.1 ๒.๒ ตารางเปรียบเทียบแบบ 2.1